Nasiruddin Al-Thusi

Nasiruddin al-Thusi yang bernama lengkap Abu Ja’far Muhammad ibn Muhammad ibn al-Hasan  Nasiruddin Ath-Thusi. Ia dikenal sebagai tokoh multi talenta, karena itu, wajar jika ia memiliki beberapa nama panggilan yang dikenal, seperti Nasiruddin, Muhaqqiq, Al-Thusi, Khuwaja Thusi, dan Khuwaja Nasir. Ia lahir pada tanggal 18 Februari tahun 597 H/1201 M, di kota Thus sebelah timur…

Al-Khawarismi

Al-Khawarizmi bernama lengkap Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī. Di dunia Barat dikenal dengan  beberapa nama, seperti al-Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-Karismi, al-Goritmi, al-Gorismi dan beberapa cara ejaan lagi. Ia lahir di Khawarizm-Bukhara, provinsi Khiva, Khurasan, Uzbekistan sekarang, pada 780-845 M. Keluarganya berasal dari Bagdad. Ketika usianya masih muda ia pernah mengabdi pada pemerintahan Khalifah al-Ma’mun, terutama di Baitul…

Ibn Haitsam (Alhazen)

Ibn Hatsam yang bernama lengkap Abu ‘Ali al-Hasan ibn al-Haitsam al-Bashri al-Mishri, yang di Barat lebih dikenal dengan nama Alhazen, lahir di Bashrah 965 M dan wafat di Kairo pada 1039 M. Namanya mulai dikenal ketika ia diundang ke Mesir, pusat kerajaan Fatimiyah, untuk  memecahkan persoalan banjir di sungai Nil, walaupun pada akhirnya tidak berhasil…

Al-Jazari

Al-Jazari yang bernama lengkap Badi’ al-Zaman Abu al-‘Izz ibn Isma’il ibn al-Razaz al-Jazari, lahir pada 1136 M dan wafat tahun 1206 M di antara sungai Tigris dan sungai Efrat, Iraq, atau kawasan Kurdistan sekarang. Semasa kecil, ia mengikuti ayahnya mengabdi kepada raja Urtuq di Diyar Bakir dari 1174 M sampai 1200 M. Sejak kecil, ia…

Al-Fazari

Al-Fazari yang bernama lengkap Abu Abdallah Muhammad ibn Ibrahim al-Fazari, belum terdeteksi tempat kelahirannya. Ada sumber mengatakan bahwa ia adalah orang Arab yang hijrah ke Persia. Ada juga yang mengatakan bahwa ia orang Persia asli. Akan tetapi, di dalam ensiklopedia, ia dikategorikan sebagai ilmuwan Persia. Tanggal kelahirannya juga belum disepakati dan tahun wafatnya ada dua…

Al-Razi (Rarez)

Al-Razi yang bernama lengkap Abu Bakar Muhammad ibn Zakariya, yang di Barat lebih dikenal dengan Razes, lahir di Rey sebelah selatan Iran, pada tahun 250 H/854 M-313 H/925 M. Ia belajar ilmu-ilmu kedokteran di bawah asuhan Ali ibn Sahl Rabban al-Tabari, seorang dokter dan filsuf terkenal pada zamannya. Razi mulai populer ketika ia memimpin Rumah…

Jalaluddin Rumi

Maulana Jalaluddin Rumi ibn Bahauddin Muhammad ibn al-Husain al-Khatibi al-Baqri lahir di Balkh 6 Rabi’ul Awwal 604 H/30 September 1207 M, dan wafat di Konya pada tanggal 5 Jumadil Tsaniyah 672 H/17 Desember 1273 M. Pada abad ini periode kehidupan sufi mengalami perkembangan pesat, bukan hanya di Asia dan Eropa,  tetapi juga di India dimana…

Ibn Sina (Avicenna)

Ibn Sina yang bernama lengkap Abu Ali al-Hussain Ibn Abdullah Ibn Sina, yang di dunia Barat lebih dikenal dengan Avicenna, lahir di Bukhara, Uzbekistan pada 370 H/980 M. Pendidikan dasarnya dimulai di Bukhara dalam bidang bahasa dan sastra, kemudian  ia tertarik untuk mempelajari ilmu-ilmu lain seperti geometri, logik, matematik, sains, fiqah, dan perobatan. Tentu saja tak…

Al-Farabi

Al-Farabi yang bernama lengkap Abu Nashr Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkhan ibn Auzalaqoh, yang biasa juga dipopulerkan dengan nama Abu Nashr, lahir di Wasij, daerah Farab, sekarang disebut Attar pada 870 M dan wafat tahun 950 M di Damaskus. Ia berasal dari latar belakang ayah dari Persia dan ibu dari Turki. Ia pernah mendalami ilmu-ilmu…

Jabir ibn Hayyan (Geber)

Jabir ibn Hayyan yang bernama lengkap Abû Musâ Jabir bin Hayyan, al-Kufi al-Thusi  al-Shufiy al-Azadiy, yang di dunia Barat lebih dikenal dengan Geber, lahir pada tahun 100 H/721 M di Khurasan, Iran.  Ia lahir dari seorang penganut Syi’ah yang berlaqab al-Harrani dari kelompok Mawali. Ia memiliki garis kedekatan dengan imam keenam Syi’ah yaitu Ja’far Ash-Shadiq…